Social Domain

left

The pages for this domain are in Dutch as all our applications in this domain are in the Netherlands and related to the Dutch situation (although they can also be relevant in other contexts)

introductie

Vanaf de jaren ‘90 zijn we, in samenwerking met de Stichting voor Toegepaste Gerontologie VU, betrokken bij de ontwikkeling van informatieproducten in het sociaal domein, op het brede vraagstuk van Wonen, Zorg en Welzijn.

Eén van de eerste toepassingen was het programma RELEVANT (REsidential Location EValuation ANalysis Tool). Met deze tool werden geschikte woningen voor ouderen in kaart gebracht, rekening houdend met loopafstanden naar relevante voorzieningen. De functies van deze tool zijn inmiddels geïntegreerd in de GeoDMS omgeving en uitgebreid met functionaliteiten om Vraag en Aanbod in het bede domein van Wonen, Zorg en Welzijn in kaart te brengen en te analyseren.

vraagzijde

De vraag naar een geschikte woningen en/of een passend aanbod aan zorg en welzijn, hangt sterk samen met de aandoeningen/beperkingen die iemand ondervindt.

Door een gedetailleerd ruimtelijk beeld te geven van verschillende doelgroepen (ouderen, personen met somatische en/of psychiatrische klachten), kan de vraag naar specifieke woonvormen en het gewenste zorg/welzijnsaanbod in de buurt inzichtelijk gemaakt worden.

Voor het bepalen van de vraag maken we gebruik van:

demografische gegevens

left

Op basis van demografische data kan inzicht worden verkregen in de ruimtelijke verdeling van leeftijdsgroepen. Wij gebruiken hiervoor een methode om patronen van groepen te berekenen en te visualiseren.

Omdat er niet alleen behoefte bestaat aan de huidige situatie, maar ook aan prognoses maken we deze ook als patronen beschikbaar.

De bron voor de persoonsgegevens is vaak de geanonimiseerde BRP van gemeentes. Essentieel daarbij is dat er op een goede manier met de privacy van data wordt omgegaan, zie onze privacy verklaring.

de WoonZorgWijzer

left|link=https://www.woonzorgwijzer.info

De WoonZorgwijzer is een instrument dat op een laag geografisch schaalniveau inzichtelijk maakt waar mensen met een bepaalde aandoening wonen en welke beperkingen zij mogelijk ervaren. Dit instrument hebben we ontwikkeld samen met Stichting Infact en Baasgeo.

Het instrument is initieel ontwikkeld voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie Zuid-Holland. Inmiddels zijn er vele toepassingen in andere provincies, regio’s en gemeenten, zie WoonZorgwijzer, sectie toepassingen.

Voor dit instrument maken we gebruik van onze methode om patronen van groepen te berekenen en te visualiseren.

aanbodzijde

Aan de aanbodzijde gaat het om het analyseren en in kaart brengen van het aanbod van geschikte woningen en een passend zorg en welzijnsaanbod. Denk daarbij aan vragen als:

  • fysieke kenmerken: In hoeverre zijn de woningen geschikt voor wonen met mobiliteisbeperkingen, rollator en/of rolstoel?
  • bereikbaarheid voorzieningen: Zijn dagelijkse voorzieningen als supermarkt en openbaar vervoer, maar ook zorg en welzijnsvoorzieningen op loopafstand bereikbaar?
  • looproutes: In hoeverre is de openbare ruimte voldoende toegankelijke om de voorzieningen ook te kunnen bereiken?

confrontatie vraag en aanbod

De essentie of aanbod passend zit in de ruimtelijke confrontatie met de vraag. In een gebied waar veel personen mobiel zijn (of over een auto beschikken) zal de nabijheid van voorzieningen een andere rol spelen dan voor gebieden met personen met mobiliteitsproblemen.

Kaartbeelden kunnen helpen om deze confrontatie helder te analyseren en te visualiseren. Vandaar dat in veel van de toepassingen die we maken in dit domein gebruik maken van kaartbeelden.

samenwerking

In het sociaal domein zijn veel partijen betrokken, denk aan gemeentes, woningbouwcorporaties, zorg & welzijnsaanbieders en cliënten organisaties. Alleen bij een goede samenwerking tussen deze verschillen partijen kan een geschikt aanbod voor de cliënten gerealiseerd worden. Deze samenwerking vraagt ons inziens om een vertrouwen tussen partners en het delen van informatie kan daarbij een belangrijke spelen. Daarom streven wij ernaar om de informatie producten die we beschikbaar stellen zo open mogelijk beschikbaar te stellen (open websites). De vraag gerichte informatie, die gebaseerd is op persoonsgegevens, zijn daarbij altijd zo bewerkt dat ze niet meer naar personen herleidbaar zijn en dat de persoonsgegevens vertaald zijn naar gebiedsgegevens.

Wij werken samen met meerdere partners samen in het initiatief: anders kijken/beter benutten van geonovum.

toepassingen

De toepassingen in het sociaal domein maken we momenteel vooral beschikbaar via open websites met vooral kaartbeelden. Zie bijvoorbeeld:

left|link=https://wonenenzorgopdekaart.nl

Wonen en Zorg op de kaart

is een toepassing in de regio Kennemerland/IJmond. De gemeentes in deze regio werken samen en maken deze site mogelijk met veel relevante informatie voor het Wonen, Zorg en Welzijn domein. De basis voor de vraagzijde is de WoonZorgwijzer, aangevuld met demografische data en prognoses, gegevens over de woningvoorraad, de (bereikbaarheid) van voorzieningen en het gebruik van de WMO.

left|link=https://Leiden.wzwkaart.info

Sterke Sociale Basis

is een toepassing in de gemeente Leiden met de focus op thema’s als Rondkomen, Opgroeien, Gezondheid, Samen Doen en Leefbaarheid. Daarnaast is een breed scala aan voorzieningen opgenomen en wordt de WoonZorgwijzer als basis voor de vraagzijde gebruikt.

left|link=https://hw.wzwkaart.info

Atlas Plus Hoeksche Waard

is een toepassing van Hoeksche Waard op Kaart, gericht op meerdere aspecten van het sociaal domein. Ook hier is de WoonZorgwijzer als basis voor de vraagzijde genomen. Naast de demografie worden ook een aantal sociaal-economische indicatoren getoond. Ook worden combinatiekaarten van de bereikbaarheid van voorzieningen gepresenteerd.

Meer toepassingen zijn te vinden via de WoonZorgwijzer, sectie: toepassingen.