Verschillen CBS woningregister met BAG

Volgens het CBS is volgens het Woningregister de woningvoorraad op 1 januari 2012 7,266 miljoen woningen, volgens de BAG is dit op 1 januari 2012 7,387 miljoen woningen. Een verschil van 121 duizend woningen. In totaal komen 7,065 miljoen woningen voor in beide datasets. Er is een overlap van 7,065 woningen en ten opzichte hiervan heeft de BAG 322 duizend woningen meer. Deze verschillen komen voornamelijk tot stand door definitie verschillen en in mindere mate door fouten in registratie door bijvoorbeeld dubbeltellingen. 1

definitie verschillen

  • Tijdelijke bouwwerken werden in het Woningregister niet als woonruimte aangemerkt. Tijdelijke bouwwerken c.q. objecten zoals containerwoningen voor studenten en asielzoekers behoren volgens de definities van de BAG wel tot de reguliere woningvoorraad. Amsterdam 2: 15 duizend woningen hoger uit dan voorgaande jaren bij overstap naar BAG doordat studentenwoningen nu wel meegenomen worden.
  • Recreatiewoningen krijgen in de BAG soms als gebruikstypering een woonfunctie en worden dan tot de woningvoorraad gerekend.
  • Daar tegenover worden bijzondere woongebouwen in de BAG niet altijd aangeduid met een woonfunctie. Dergelijke objecten kunnen ook onder logiesfunctie of verzorgingsfunctie (verpleegtehuizen, gezinsvervangende tehuizen en kazernes) vallen.
  • Wooneenheden (onzelfstandige woningen), zoals studentenflats, werden in het Woningregister aangemerkt als aparte categorie woonruimten. In de BAG worden ze samen als één VBO gezien. Wanneer de eenheden een eigen adres hebben worden alle eenheden als afzonderlijke VBO gezien.
  • Woningen die wel zijn bewoond maar officieel nog niet zijn opgeleverd of soms al zijn onttrokken, worden bij de BAG niet en bij het Woningregister soms wel tot de woningvoorraad gerekend.
  • De gebruiksfuncties kunnen in beide registers verschillend zijn.

fouten in registratie

112 duizend woningen konden niet gekoppeld worden door schrijfwijze adressen en onvolkomenheden in beide registers. Daarnaast is de BAG in de beginperiode minder betrouwbaar volgens pagina 13 3. Dubbeltellingen kunnen hier een rol in spelen, nieuwbouw of sloop kan bij de overgang zowel tijdens de woningregister enquête als bij de BAG opgave geteld zijn, dit is later gecorrigeerd. 4