Vesta

Vesta Begrippen

Het ruimtelijk energiemodel Vesta berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de periode van 2010 tot

 1. Daarnaast kan het model de effecten berekenen van gebouwmaatregelen en gebiedsmaatregelen voor warmtelevering in termen van vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten.

Deze pagina beschrijft begrippen die centraal staan in de model structuur van Vesta, het conceptuele model

indices

 • Vraag categorie c := {Ruimteverwarming, Tapwater, Elektrische Apparatuur}.
 • Zichtjaar t := {2010, 2020, 2030, 2040, 2050}
 • Planregio r: inidiceert de verschillende planregio’s. Dit kunnen PC4 gebieden zijn, of een raster van 500m, 1km, of 2km.

bebouwingscomponenten

Bebouwingscomponenten zijn verzamelingen bebouwingsobjecten die als een soort tabel verwerkt worden. Beschikbare bebouwingscomponenten zijn:

 • Woningen obv GMP (2004..2006) met 1 record per PC6
 • Woningen obv de BAG (2015) met 1 record per verblijfsobject met woonfunctie
 • Woningen worden gesloopt obv Wlo2Energy resultaten.
 • Nieuwbouw woningen obv Wlo2Energy resultaten.
 • Utiliteiten obv LISA.
 • Utiliteiten obv de BAG (2015) met 1 record per verblijfsobject met gebruiksfuncties niet zijnde woonfunctie en niet alleen industrie.
 • Utiliteiten worden gesloopt obv Wlo2Energy resultaten.
 • Nieuwbouw utiliteiten obv Wlo2Energy resultaten (nu alleen in uitleg lokaties, positieve delta’s binnen bestaand bebouwd gebied worden niet verwerkt).
 • Glastuinbouw
 • Af/Bij kaarten voor glastuinbouw

Een bebouwingscomponent moet een vast aantal kenmerken hebben om verwerkt te worden, zie onder.

ruimtelijke vraag

Naast opgaven van KengetalTypeDomein, BouwjaarDomein, SubtypeDomein moeten ook values eenheden worden gedefinieerd:

 • JoinedUnit, de quantity waarmee de grootte van eenbebouwingsobject wordt gedefinieerd. Dit is bijvoorbeeld voor Lisa Utiliteiten het aantal medewerkers.
 • ModelUnit

In de modelobjecten wordt het aantal c gegeven per model-object. Voor Lisa Utiliteiten is dit het vloergebruik per medewerker, Voor de overige Bebouwingscomponenten is deze factor 1 aangezien daar Modelunit en JoinedUnit samenvallen (per m2 of per woning).

modelobjecten

Per modelobject wordt een energielabel aangenomen en daarbij passende functionele vraagkenmerken gegeven. Tevens wordt per modeloject aangegeven wat de mogelijke gebouwverbeteringen (labelsprongen) kosten en opleveren (gebouwefficiency coefficient tov het aangenomen label).

ruimtelijke vraag

Ruimtelijke vraag ontstaat door Bebouwingsobjecten te relateren aan modelobjecten. Voor de functionele vraag wordt eerst gekeken of uit de energielabel registratie al een label voor het object bekend is en op basis daarvan wordt er eventueel aangenomen dat er al een labelsprong heeft plaatsgevonden, waarvan de kosten irrelevant zijn en het reeds behaalde efficiencyvoordeel de functionele vraag beperkt. Tevens wordt een correctiefactor toegepast obv het klimatogische koude kaarten.

gebouwopties

Gebouwopties zijn mogelijke verbeteringen van qua isolatie of opwekking per bebouwingsobject

gebiedsopties

 • Restwarmte: kentens van planregio’s
 • Geothermie: 1 planregio
 • WijkWKK / BMC: 1 planregio
 • WKO: clusteres van individuele bebouwingsobjecten,

BuildingComponent

A Building Component is a unit that has the following sub-items (attrbutes without specified domain have the BuildingComponent as domain):

unit<uint8> KengetalTypeDomein:= Classifications/WoningtypeGeoHoogte;
unit<uint8> BouwjaarDomein := Classifications/
unit<uint8> SubTypeDomein := combine(KengetalTypeDomein, BouwjaarDomein); // TODO: rename to ModelObject_rel

unit<uint32> BebouwingsObject:= .. // selfref. TODO: should be removed
{
  attribute<string> code; // used to link building objects of subsequent years; TODO: should be removed as an object should only have one history
  attribute<string> Label; // used in TableViews of these building objects
  attribute<String> PC6code; // OBSOLETE ?

  // the following attributes are only used if the related PlanRegio has been selected.
  attribute<RegioIndelingen/PC4>        PC4_rel;
  attribute<RegioIndelingen/grid500m>      grid500m_rel;
  attribute<RegioIndelingen/grid1km>      grid1km_rel;
  attribute<RegioIndelingen/grid2km>      grid2km_rel;

  attribute<RegioIndelingen/Socrates>      Socrates_nr; // ??? OBSOLETE ? Or available as RapRegion partitioning

  // attributes used by VestaRunData to calculate demand characteristics
  attribute<nrAansl>              nrAansluitingen;
  attribute<nrWoningen>             nrJoinedUnits; // could be number of residences or labour positions, a unit for demand
  attribute<Float64>              AandeelWarmteVraag; // between 0 and 1.
  attribute<Classifications/GeenOnderverdeling> GeenOnderverdeling := const(0,.,Classifications/GeenOnderverdeling);
  attribute<KengetalTypeDomein>         KengetalType    := Impl/WoningType;
  attribute<UInt8>               SubType      := value(KengetalType * UInt8(#(Classifications/BouwJaarBAG)) + Impl/BouwjaarBag_rel, classifications/WoningTypeBouwjaarBAG);
  attribute<BJ>                 BouwJaar;

  // location, required for some area options
  attribute<rdc_meter> point

  // additional geographic extent characteristics, required by the WKO clustering
  container Gebied
  {
    attribute<Float64> n    := const(1.0, ..);
    attribute<Float64> MEAN_x := Float64(PointCol(point));
    attribute<Float64> MEAN_y := Float64(PointRow(point));
    attribute<Float64> SSD_xx := const(0.0, ..);
    attribute<Float64> SSD_xy := const(0.0, ..);
    attribute<Float64> SSD_yy := const(0.0, ..);
  }

  // attributes that relate to observed energy labels that can overrule the label that is otherwise assumed for each model type.
  attribute<Classifications/energielabel> EnergieLabelData_rel;
  {
    attribute<uint32>            totaal  (BagWoning):= uint32(isDefined(EnergieLabelData_rel));
    attribute<uint32>            TotWeight (BagWoning):= const(0,BagWoning);//"1 * aantal_ap + 2 * aantal_a + 3 * aantal_b + 4 * aantal_c + 5 * aantal_d + 6 * aantal_e + 7 * aantal_f + 8 * aantal_g";
    attribute<Classifications/energielabel> AvgLabel (BagWoning):= EnergieLabelData_rel;
  }

  // optional parameters, used only for certain BestaandeWoningRapGroep options
  attribute<Classifications/eigendom_woning > Eigendom; // wordt gebruikt bij BestaandeWoningRapGroep [ 4 ]
  attribute<Classifications/InkomensKlasse>  Inkomen; // wordt gebruikt bij BestaandeWoningRapGroep [ 8 ]
}

links